โครงการเด็กเก่งและดี

Project Brief.

ซาเด้ สกิน โซลูชั่น โดยท่านประธาน นางส่องศรี พิศาลวาเลิศ เป็นผู้จัดตั้งและสนับสนุนโครงการเด็กเก่งและดี เพื่อพัฒนาจิตใจให้เยาวชนมีความคิดที่ดี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมด้านความรู้ ความสามารถ ให้เยาวชน ได้พัฒนาเติบโตเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคต