โครงการสร้างวัดป่ารัตนรังษีโสภณ

Project Brief.

บริษัท ซาเด้ สกิน โซลูชั่น จำกัด โดยประธานกรรมการ คุณส่องศรี พิศาลวาเลิศ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิต พัฒนาสังคม โดยเป็นประธานบริจาคเงินซื้อที่ดิน สร้างวัดป่ารัตนรังษีโสภณ (ต.ปลักแรด จ.พิษณุโลก) สร้างศาลา อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม โรงทาน จัดตั้งสถานปฏิบัติธรรมที่พัทยา เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดบวชเนกขัมมะ และปฏิบัติธรรมแก่เด็ก ประชาชนทั่วไป

ตลอดจนให้การสนับสนุน ด้านการพัฒนาจิตใจเด็กวัยประถม มัธยม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และเป็นผู้อุปถัมภ์ ด้านการศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีในต่างจังหวัด