กิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อน

Project Brief.

ซาเด้ สกิน โซลูชั่น โดยท่านประธาน นางส่องศรี พิศาลวาเลิศ สนับสนุนกิจกรรมทาง เพื่อพัฒนาจิตใจให้กับเยาวชน โดยจัดกิจกรรมบวชเณรภาคฤดูร้อน เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนเชิญลูกค้าทุกท่าน ร่วมอนุโมทนาบุญในกิจกรรมนี้เพื่อให้ลูกหลานของสังคมไทยมีจิตใจที่ดีขึ้น